Archiv článků


Výsledky studentské soutěže na kinobar

Kina Jablonec a xfatul uspořádali pro studenty Fakulty umění a architektury TU v Liberci soutěž na kinobar v kině Radnice v Jablonci nad Nisou. Soutěž byla vyhlášena v červenci a datum odevzdání soutěžních návrhů bylo 5.9.2014.

Jako první byl z dalšího hodnocení vyřazen návrh č. 2, z důvodů popsaných v hodnocení návrhu. Protože zbylé dva návrhy jsou výrazově velmi silné, byly navzájem hodnoceny především dle toho, zda respektují předpokládanou výši finančních nákladů a ve vztahu k případné realizaci návrhu (potřeba úprav z provozního hlediska).

Porota následně zvolila následující pořadí návrhů a rozdělení odměn:
1. místo - návrh č. 1 – odměna 6 000 Kč
2. místo – návrh č. 3 – odměna 3 000 Kč
3. místo – návrh č. 2 – odměna 1 000 Kč

K vybranému návrhu č. 1 budou uvedeny připomínky, které budou nutné dále rozpracovat, tak aby splnily požadovanou funkčnost v prostoru. Zpracování projektové dokumentace bude upřesněno z hlediska obsluhy hostů, skladování a prezentace zboží. Upřesněno bude také materiálové řešení vzhledem k předpokládané ceně realizace, detailní rozmístění jednotlivých prvků baru – vstupy, spotřebiče, úložné prostory, připojení na energie, rozvody, atd.


1. místo - návrh č. 1

autoři: Adam Lacina a Jiří Lukáš
Hodnocení hodnoty:

Jako jediný pracuje i s horním foyerem a s grafickým sjednocením interiéru, které ovšem není podmíněno výraznými zásahy do stávajícího vzhledu (a také nebylo součástí zadání). Z vizualizace celého dolního foyeru ovšem není dobře čitelná podoba baru v prostoru, včetně jeho materiálového zpracování – chybí jeho přehlednější zobrazení v perspektivě. Zobrazení axonometrií dobře prezentuje samotný prvek baru a jeho členění.
Návrh působí jako nejrealizovatelnější varianta, vzhledem k tomu, že přináší nový barový prvek, který umí fungovat i ve stávajícím interiéru bez větších úprav.  Kladně hodnotíme také oponu, což je nápaditý motiv, který zvýrazňuje solitérnost prvku v prostoru a jeho samostatnou funkčnost ve stávajícím interiéru. Tím, že se nejedná o dramatický zásah do interiéru, by případné úpravy v dalším rozpracování návrhu neměly ovlivnit základní myšlenku autorů.
 I přes výše uvedené připomínky se celkově se jedná o nejlépe zpracovaný panel se zajímavým a  v rámci rozpočtu realizovatelným návrhem.


Textová část zde

----

2. místo - návrh č. 3

autoři: Tobiáš Hrabec + Vu Dinh Quang


Hodnocení hodnoty:

Z výrazového hlediska má návrh ambici ovlivnit řešení celého kina, což je nevýhoda v případě realizace pouze baru, kdy by koncepce nebyla plně funkční.  Nová vize se širší koncepcí by tak mohla limitovat budoucí vývoj interiéru celého kina Radnice, který však v tento moment není jasně stanoven.  
Návrh č. 3 obsahuje zásadní úpravy, které mohou být v rozporu se zájmem provozovatele. Jde o vyvýšené pódium, které vytváří nežádoucí bariéry (pro seniory, vozíčkáře) a minimalizuje možnost variabilnějšího uspořádání například pouze s barovými stolky bez sezení. Také zrušení výstavních prostor v části za pódiem (jsou zde umístěny prosklené panely, které také plní speciální světelnou funkci) je problematické.
Nerealizovatelnost těchto prvků by však negativně ovlivnila základní myšlenku autorů. Charakter tmavého prostoru s několika svítícími prvky a změnou osvětlení je také podmíněn celkovou změnou foyer.  Je pravděpodobné, že by finanční nároky na realizaci návrhu přesáhly stanovený finanční limit. Autoři však jako jediní zobrazili čitelně bar, je zde jasně vidět charakter pultu.
Samotné zpracování výkresů je nevýrazné a neobsahuje detaily rozmístění vybavení baru.
----

3. místo - návrh č. 2

autoři: Eliška Kovaříková + Eliška MálkováHodnocení hodnoty:

Nevýrazný návrh samotného baru přináší pouze inovaci původní koncepce. Využití závěsů dělících foyer není funkční, naopak by omezovalo pohyb a dostupnost schodiště nebo toalet. Návrh akcentuje využití stěn pro grafiku, což zamezuje pořádání výstav. Památkově chráněné skleněné stěny, které jsou součástí stávajícího interiéru, nejsou v návrhu zachovány, což bylo jednou z podmínek – jde o požadavek památkové péče. Vizualizace baru nereflektuje jeho provoz, kladně však hodnotíme detailnější práci s rozmístěním prvků v samotném baru i úvahu nad propojením s expozicí historických promítacích přístrojů.
3. valná hromada 2013 - zápis

Datum konání: 19. 6. 2013

Přítomní členové o.s.:

Jan Kadlas, Jakub Hendrych, Jiří Janďourek, Jiří Suchomel, Jan Hendrych, Jiří Žid, Jotham Brausse, Jitka Pucandlová


Přítomni byli i další účastníci z řad absolventů a studentů FUA TUL, za organizátory JFK Elena Fialková


V 17:10 všechny přivítal stávající předseda o.s. x-fatul Jan Kadlas a informoval přítomné o činnosti sdružení za uplynulý rok, podle předem rozdaného programu valné hromady v následujících bodech.


1/ Přehled činnosti

2/ Přehled o členské základně

3/ Výsledky hospodaření

4/ Diskuse na témata: 

    a/ databáze a zákon o ochraně osobních údajů

    b/ smysl a forma existence x-fatul 
    c/ nezájem o činnost potažmo existenci x-fatul

    d/ cíle pro další rok 


V diskuzi se mj. diskutovalo o následujících tématech:

  • zařídit souhlas se zveřejněním kontaktů absolventů, možnosti propojení s novým webem FUA

  • Prof. Suchomel shrnul, že 3 roky nejsou dlouhá doba a že se udělal velký kus práce, což potvrzuje obrat sdružení za uplynulý rok. X-fatul se zdárně vyvíjí, je zázrak, že to funguje.

  • byl přečten dopis Lukáše Broma s konstatováním přítomných, že x-fatul institucí je a má být, a že jednou ročně přijet do Liberce (ještě s provázáním s JFK) je součást dobrého vztahu ke škole a místu, kde sídlí

  • lepší provázání a využití databáze i k dalším aktivitám na fakultě, jako jsou obhajoby, přednášky absolventů (1. cyklus v kompetenci P. Šmídka, jenž slíbil pokračování), apod.

  • fungování x-fatulu a studentských aktivit, míra podpory a vzájemné spolupráce


V 18:30 se přistoupilo k volbě nové výkonné rady pro další funkční období. Proběhla veřejná volba zvednutím ruky.


Na začátku oznámili Jan Kadlas a Jiří Janďourek, že již nebudou kandidovat na své a ani jiné funkce, z příjemných rodinných důvodů.


Na předsedu o.s. x-fatul byl navržen Jakub Hendrych, s nominací souhlasil a byl jednomyslně zvolen (7 pro, 1 se zdržel).

Na prvního místopředsedu o.s. x-fatul byla navržena Jitka Pucandlová, s nominací souhlasila a byla jednomyslně zvolena (7 pro, 1 se zdržel).

Na druhého místopředsedu o.s. x-fatul byl navržen Jiří Žid, s nominací souhlasil a byl jednomyslně zvolen (7 pro, 1 se zdržel).


Výkonná rada bude tedy v dalším funkčním období pokračovat v novém složení Jakub Hendrych, Jitka Pucandlová a Jiří Žid.


Následovalo usnesení pro nadcházející období:


1/ STUDENT – POVĚŘENÝ ČLEN

pro akce pořádané studenty FUA ve spolupráci s o.s. x-fatul (JZK, přednášky, atd…) bude zvolen a jmenován tzv. „pověřený člen“.


2/ DATABÁZE A NOVÝ WEB FUA

problémy se zveřejňováním kontaktů budou řešeny ve spolupráci s novým webem FUA, takže student odsouhlasí zveřejnění kontaktů pro obě databáze současně


3/ 4 KATEGORIE ČLENSTVÍ A PODPORY X-FATUL

o.s. x-fatul bude viditelně prezentovat (především na svém webu) tyto 4 kategorie: člen, pověřený student, přítel, sponzor


4/ ARCHIVACE DAT

bude prověřena archivace dat především diplomových a bakalářských prací, ve spolupráci s dalšími organizacemi jako Severočeské muzeum, Oblastní galerie, Státní okresní archiv Liberec apod.


5/ SOUHLAS S HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKEM

členové odsouhlasili hospodářský výsledek za uplynulé období


Jan Kadlas poděkoval všem přítomným za účast.

Všichni přítomní poděkovali Janu Kadlasovi a Jiřímu Janďourkovi za dosavadní práci velkým potleskem !!!


V Liberci dne 19. 6. 2012 zapsal Jiří Žid
Pozvánka - valná hromada 2013

Vážení absolventi, absolventky, členové, milí přátelé

Rád bych vás pozval na další pravidelnou valnou hromadu o.s. X-fatul, která se bude konat 19. června (opět) před slavnostním vyhlášením ceny JFK - a to v 17:00 pravděpodobně opět v učebně F13 naproti atelieru.

Na programu bude:

1/ Přehled činnosti
2/ Přehled o členské základně
3/ Výsledky hospodaření
4/ Diskuse na témata: 
    a/ databáze a zákon o ochraně osobních údajů
    b/ smysl a forma existence x-fatul 
    c/ nezájem o činnost potažmo existenci x-fatul
    d/ cíle pro další rok 

Fungujeme již třetím rokem a některá činnost se nám daří více, některá méně. 

Daří se nám organizační podpora akcí - v minulém roce jsme organizovali ve spolupráci s SPA ČVUT a SOFA VUT Brno společnou výstavu JFK, Ceny Bohuslava Fuchse a Olověného Dušana v prostorách bývalé trafostanice na Klárově (Kokpit Kafe) - velký dík patří všem zúčastněným - ale z našich řad zejména Jitce Pucandlové, Borisovi Kaňkovi, Vendule Urbanové - impuls vzešel od nich. 

Další akce - přehlídka absolventských projektů Ještěd Z Klece proběhla v Kině Varšava v Liberci hlavně díky Jiřímu Židovi a Zuzaně Koňasové.

Daří se zajišťování soutěže semestrálních prací JFK - velký dík celému organizačnímu týmu - Eleně, Veronice, Martinovi, Tyrpimu. 

A konečně Městské zásahy Jablonec 2013 jejichž vernisáž proběhne na Horním náměstí v Jablonci na konci příštího týdne. 

Informace k proběhnuvším akcím najdete na našem webu www.x-fatul.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/xfatul

Zde jsou body pro diskusi, které jsou k řešení a vidíme je jako problematické:

X-fatul byl založen jako sdružení absolventů. Sdružovat absolventy a přátele se nám nedaří. Nedaří se nám získávat členy. Jako zakladatelé jsme předpokládali určité sdílení nadšení pro věci a činnosti popsané ve stanovách a souvisejících se školou a také s praxí - nadšení vyjádřené členstvím. 
Členství je vyjádřením morální podpory a neklade žádné časové požadavky - kromě snad každoročního setkání na valné hromadě, které je ovšem spojeno s vyhlášením JFK.
Z počtu členů lze usuzovat, že výše uvedené akce NEMAJÍ PODPORU ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL FUA TUL (akce, které by bez x-fatul buď neexistovaly, nebo existovaly významně jinak, významně komplikovaněji)

- databáze kontaktů na absolventy (jeden z pilířů existence x-fatul) ve stávající podobě nefunguje - v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů (nutnost aktivního souhlasu se zahrnutím dodatabáze)
- počet ověřených (tzn. že přišla z mailu absolventa někdy odpověď) kontaktů je minimální. U posledních absolventů je celkem vysoká míra emailových kontaktů (a ty by měli fungovat), u starších absolventů (cca do r. 2008) je to horší ( většina emailů pochází od paní Konopové, která je získává už na začátku studia)
- počet členů o.s. se limitně blíží nule - kromě nás (výkonná rada) můžeme započítat +/- 5 lidí. Za 2 roky jsme nedokázali informovat a přesvědčit alespoň nějaké reprezentativní množství absolventů nebo studentů ke vstupu do o.s. Absolventi nevidí důvod ani činnost o.s. a studenti mají pocit, že o.s. je jen pro absolventy.
- x-fatul se stala "dojnou krávou" nebo spíš servisní organizací na peníze pro ostatní akce typu JFK, JZK, výstava JFK+FUCHS+DUŠAN, které pouze x-fatul využijí, ale už nevidí/nechápou nějakou potřebu na zpětnou vazbu vzhledem k o.s. - například prezentace loga, zmínění při vyhlášení, poskytnutí tiskových zpráv/fotek, apod., které my zase můžeme dále prezentovat našimi kanály - email, web, Facebook. O tom, že minimálně organizátoři JFK by měli být členy o.s. nemluvě, vzhledem k tomu, že x-fatul je de fakto odpovědná za tyto akce.
- x-fatul není chápana jako nějaká pomoc/přínos, potažmo něco co má nějaký význam.

- ještě trocha statistiky: 
- počet "libí se mi" na Facebooku se zvedl za rok z cca 60 na aktuálních 152 (nic moc, absolventů je cca 350)
- největší dosah na zdi x-fatul byl odkaz na článek na archiwebu o JFK (289 lidí), druhé!!! bylo oznámění o lyžařském kurzu (282 lidí), např. info o společné výstavě JFK+FUCHS+DUŠAN (172 lidí), info o tiskové zprávě a fotogalerii z výstavy (112 lidí)
- od září (9 měsíců) je na webu x-fatul nasazeno sledování přístupů google analytics: unikátní návštěvníci 548, zobrazení stránek 1271, míra okamžitého opuštění 62% (cca 340 návštěvníků opustilo prakticky hned stránku), procento nových návštěv 80% (4 z 5 lidí se na stránky nevrací)

CO DÁL?
varianta 1: totálně minimalizovat činnost
- mít minimální administrativu
- nenabírat členy o.s. (členy by bylo pouze představenstvo + případně hlavní organizátoři akcí)
- být pouze servisem pro ostatní akce - bankovní účet, IČO, právnická osoba)
- vykašlat se na veřejnou databázi absolventů apod.
- z viditelné činnosti mít asi jen Facebook

varianta 2: aktivní alumni organizace, která bude vidět
- mít aktivní reklamu - letáky, plakáty na FUA TUL
- aktivně nabírat členy do o.s. - minimálně mít cca 50 členů > cca 25.000,- pro vlastní aktivity o.s. nebo podporu dalších akcí
- být servisem pro ostatní akce (bankovní účet, IČO, právnická osoba) podmíněnou zpětnou vazbou/podporou/spoluprácí s o.s.
- aktivovat databázi kontaktů na absolventy dle ranní varianty 3 - souhlasy se zveřejněním, a mít to jako "+" že v seznamu budu napsaný
- aktivní činnost na Facebooku, webu, přidat Google+ apod.
- větší provázání na fakultu - vzájemná podpora
- další možnosti jsou jen o nápadech a aktivitě

Proč podporovat, když se věci dějí i přesto, že člověk doposud nemusel cokoliv pro to udělat? Protože celá činnost lpí na bedrech několika jedinců, kteří administrují podstatnou část agendy nezištně vkladem svého volného času a své energie. A tato není neomezená.

Pokud budu hovořit za Jana Kadlase - předsedu, tento čas už pro nadcházející rok nebudu schopen obětovat a přesunul bych se mezi řadové členy. Zvlášť když nejsem schopen naplňovat dobře cíle činnosti (početní stagnace členské základny, neochota nových členů vstupovat do x-fatul apod.)
Pokud budu hovořit za Jakuba Hendrycha - místopředsedu, ten je tento čas ochoten věnovat - a pokračovat ve výkonné radě pouze za předpokladu pokračování ve variantě 2 - aktivní organizace, která bude vidět. 

Výkonná rada považuje výše uvedené jako svou chybu a ráda by prodiskutovala řešení do budoucna. Osobně si myslíme, že angažmá studentů v radě by mohlo v řadě věcí pomoci. 

Děkujeme, že jste dočetli až sem a těšíme se na osobní setkání a diskusi ať už na vernisáži Městských zásahů, tak na valné hromadě a JFK.

Jan Kadlas, Jakub Hendrych

JFK + DUŠAN + FUCHS / 2012

SPOLEČNÁ VÝSTAVA STUDENTSKÝCH SOUTĚŽÍ FUA TUL, FA ČVUT, FA VUT
JFK + DUŠAN + FUCHS

Začínáme retrospektivou!

Studenti, kteří byli oceněni za své projekty v nezávislých soutěžích, se vrací ke svým tématům a znovu se k nim vyjadřují: 9+9+9 z každé školy.

Výstava probíhala v termínu 19.11. - 28.11.2012 v Kokpitu. Jedná se o prostor bývalé trafostanice v centru samotné Prahy. Jedinečná atmosféra průmyslové budovy dává svou strohostí a potemnělou atmosférou podněty k oživení.

Na třech českých školách architektury, v Praze, Brně a Liberci se na závěr každého semestru konají interní soutěžní přehlídky školních projektů, které si kladou za cíl zhodnotit práci studentů a přinést nazávislý pohled na úroveň jednotlivých projektů a školních ateliérů. Tyto soutěže prezentují to nejlepší, co na těchto školách vzniká. Výsledky však často zůstávají skryté veřejnosti a to chceme změnit.

Společná výstava umožnila každému návštěvníkovi nahlédnout do zákulisí českých fakult architektury a prohlédnout si retrospektivní přehlídku vítězných a nomi­novaných projektů. Kokpit, jak se prostoru přezdívá, hostil 27 projektů, a navíc se představily školy se svými specifiky studentského života. Zatímco v akademickém kontextu školy je obvyklé prezentovat výsledky práce pouze formou plakátů, brožur a modelů, pro tuto výstavu byla zvolena prezentovace architektury expresivnější formou. Volnost, kterou zde dostali jednotliví vystavující byla sice vázána na rozměr jednotlivých kójí – jejich konstrukcí. Nabízela jim ale možnost vyjádřit ideu svého projektu a interpretovat jej nově-umělecky-trojrozměrně. Zapůsobit na diváka a jeho smysly. Zcela obsadit svou myšlenkou tento prostor.

Vystavující:

cena Bohuslava Fuchse / FA VUT

Martin Kvitkovský / International Museum of Volcanoes Lanzarote
atelier: Ing. arch. Jiří Marek

Marta Bímová, Iveta Kolláriková, Květoslava Ovčiariková / Černopolní terasa
atelier: Ing. arch. Tomáš Rusín, Ivan Wahla

Ondřej Chybík, Ondřej Stehlík
/ Fakulta výtvarných umění VUT v Brně - Kraví hora
atelier: Ing. arch. Karel Havliš, prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Michal Stehlík / Nárožní dům Křídlovecká - Václavská
atelier: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

Miroslav Malý / Městská knihovna v Přerově
atelier: prof. Ing. arch. Ivan Ruller

František Dlabač / příběhy místa - Nadace Hadriánovy vily
atelier: prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec / strategie regenerace panelových sídlišť
atelier: doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

Daniel Struhařík / Mendlovo náměstí - polufunkční objekt
atelier: Ing. arch. Pavel Jura

Lenka Holcnerová
/ Přelévání vln
atelier: Ing. arch. Jan Mléčka


Ještěd F Kleci / FUA TUL

Jakub Dvořák / bylinková zahrada
atelier: Ing. arch. Petr Janoš, Ing. arch. Mg.A. Petr Šmídek

Milada Vorzová / kolumbárium Litomyšl
atelier: prof. Ing. arch. Zdeněnk Fránek, Ing. arch. Radek Suchánek

Adam Lacina / Kaple Storsand po 42 letech
atelier: Ing. arch. Petr Janoš, Ing. arch. Mg.A. Petr Šmídek

Josef Habersberger
/ International Museum of Volcanoes Lanzarote
atelier: Ing. arch. Antonín Novák

Anna Podroužková
/ Muzeum totality, Uherské Hradiště
atelier: prof. Ing. arch. Zdeněnk Fránek, Ing. arch. Radek Suchánek

Michal Krejčík
/ Krokodýl na Letné
atelier: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Jiří Gulbis / Lávka přes Jelení příkop
atelier: prof. Ing. arch. Zdeněnk Fránek, Ing. arch. Radek Suchánek

Vojtěch Malina / Dvoukolák
atelier: Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, Ing. arch. Jiří Janďourek

Tomáš Foltýn / obydlí pro sebe
atelier: Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Filip Horatschke


Olověný Dušan / FA ČVUT

Kateřina Frejlachová, Martin Špičák / Obec Předboj
atelier: Jehlík

Šárka Doležalová
/ Pavilon Slovanské epopeje
atelier: Hájek - Hulín

Dalibor Dzurila / ECOFIELD > THE BRISTLE
atelier: Flow/ studio Florián

Odlřich Sládek
/ Butik na Pernštýně
atelier: Šrámková

Věra Dvořáková Šatochinová / Zelený dům
atelier: Kroupa

Radek Teichman, Jiří Bíza
/ Dům na rybníku, Polyfunkční centrum Flora
atelier: Soukenka, Šrámková

Alena Hýblová
/ Knihovna Na Zderaze

Dmytro Nikitin / Památník obětem komunismu
aterier: Hájek - Hulín

atelier Ondřeje Císlera / Hradčanská 150m
atelier: Císler

Cílem projektu je spolupráce a diskuse mezi studenty tří škol architektury v České republice. Společné setkání na jedné výstavě zvýši komunikaci mezi studenty, mezi jednotlivými fakultami, vyvolá momenty vzájemného porovnání a inspirace.

Výstava vznikla za podpory NČA.

Poděkování za podporu patří rovněž:
x-fatul
Kokpit
Fakulta architektury VUT v Brně

Organizace:
Jitka Pucandlová a Martin Duba, FUA TUL
Nina Ličková, Alžběta Sedláčková, SOFA
Tomáš Novák , SPA

fotogalerie zde:

(foto Jakub Hendrych)Ještěd Z Klece 2012

V týdnu od pondělí 22.10. do neděle 28.10. proběhne v kině Varšava v Liberci akce Ještěd Z Klece 2012 - výstava diplomových a bakalářských prací absolventů FUA TUL + každý večer tématický program (film / divadlo / přednáška/ hudba / atd.)

fotogalerie z prvního dne akce (foto Roman Dobeš):
celá galerie
Ještěd Z Klece 2012 / 22.10.2012 - foto Roman Dobešvíce info na stránkách akce: http://www.kinovarsava.cz/

jzk2012-pozvanka1
jzk2012_pozvanka2VÝZVA K ÚČASTI / Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013

Vážení kolegové a přátelé,

 

rádi bychom vám nabídli účast na projektu Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013, které navazují na již proběhlé Městské zásahy v Bratislavě, Praze, Brně a Košicích. 

Městské zásahy nabízí příležitost - platformu, kde lze využít kritického pozorování veřejného prostoru k jeho zlepšení a kde se mohou potkat víceré zájmy: obyvatel města, městských úředníků, architektů, umělců, mudrlantů i odborníků. Formát Městských zásahů rozšiřujeme o "předehru", při které mohou Jablonečáci prostřednictvím webových stránek www.mestskezasahyjablonec.cz zprostředkovat své podněty. 

Cílem projektu není generování zisku nebo slibů, má se pokusit něco změnit. Zároveň představuje i způsob jak ukázat další kroky a možnosti při tvorbě veřejného prostoru. Městské zásahy se pokouší otočit klasický způsob distribuce městských zakázek a bez nároku na honorář a bez čekání na výzvu pomoci městu a okolí.

Pokud se cítíte touto výzvou osloveni, potvrďte prosím svou účast obratem na email info@mestskezasahyjablonec.cz, kde vám rovněž odpovíme na všechny případné dotazy.

Součástí této výzvy jsou podmínky a termíny odevzdání návrhů a rovněž tak seznam oslovených autorů.

 

Městské zásahy Jablonec 2012

Autoři konceptu: Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)

Kurátor: Karolína Jirkalová

Organizační tým: Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, Jan Kadlas a David Pavlišta. 

 

Termín: září 2012 – červen 2013 www.mestskezasahyjablonec.cz

 

Návrhy budou prezentovány jednotnou formou.Formát: A1 na výšku

Fotografie vybraného místa (minimálně jedna)

Vizualizace návrhu (ideálně varianta předtím a potom, tedy zákres do vybrané fotografie).

Návrh je možno doprovodit půdorysy, řezy, pohledy, schématy, či situací, ale je třeba pamatovat na to, aby byl jednoduše srozumitelný komukoliv, nikoliv pouze profesionálům. Minimálně jedna z vizualizací by měla splňovat rozměr 4000x3000 pixlů.

Doprovodný text (v maximálním rozsahu 1300 znaků včetně mezer)

Prosím, neumisťujte na tento plakát jméno vaší společnosti ani kontaktní údaje.

Tyto informace budou součástí popisky, která bude nainstalována u každého plakátu v jednotné formě.

 

Model návrhu je velmi vítaný, ne však nutný.

 

Forma dodání:

1)tiskové pdf v požadovaném formátu (pro instalaci výstavy) 

2)jednotlivé části jako samostatné dokumenty (pro přípravu katalogu).

 

Termíny:Vyhodnocení sběru podnětů od občanů: 11.11. 2012 (do té doby je možné podněty přidávat na www.mestskezasahyjablonec.cz)

Vyhlášení výzvy: září 2012

Potvrzení účasti: obratem

Zaslání krátké anotace projektu (prosíme o specifikaci vybraného místa + stručně k návrhu): 12.12. 2012 emailemna adresu info@mestskezasahyjablonec.cz

Odevzdání: 3. 3. 2013 emailem na adresu info@mestskezasahyjablonec.cz

 

Tato výzva je výzvou otevřenou.

Děkujeme za její šíření.
Ještěd F kleci 08

06.06.2012

 Na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci proběhl další ročník studentské soutěže Ještěd F kleci. Slavnostní předání proběhlo ve velkém atelieru FUA TUL 6.6.2012 a putovní sošku Ještěda F kleci tentokrát z velkého dortu sejmul student prvního ročníku Jakub Dvořák.

V tomto semetru studenti na půdě univerzity přivítali porotu ve velmi pestrém složení: Petr Burian (DaM), Jakub Cigler (Cigler Marani Architects), Věra Konečná (bydleni-iq.cz), Petr Stolín (atelier Stolín), Jan Tabor (teoretik architektury), Mirek Vodák (cb-arch.blogspot.com). Hodnocení bylo do poslední chvíle velmi napínavé. Nejtěžší bylo pro porotu najít kritérium podle čeho projekty hodnotit, protože bylo příliš mnoho témat a velké rozdíly mezi prácemi napříč všemi ročníky. Nakonec bylo vybráno deset projektů, z nich polovina byly projekty nominované, čtyři oceněné a jeden vítězný.

Nejlepší zadání:
Jak bývá tradicí, porota každý semestr vybírá jeden ze sedmi atelierů, který považuje za nejlepší. Jak celkovou úrovní prací, tak kvalitními tématy. Letos se porota rozhodla neukázat na ten nejlepší, ale místo toho ocenila ty nejzajímavější zadání. Téma Kuks v atelieru Zdeňka Fránka a Radka Suchánka, které se zabývalo torzem tohoto barokního komplexu. Zadání bylo řešeno ve spolupráci s Občanským sdružením Nový les, jehož poslaním je: „záchrana, obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví naplňováním společenského, sociálního, uměleckého a krajinotvorného odkazu F. A. Šporka s lidmi současnými pro budoucí.“
Dále Pavilon do centra LiberceŘadovka v Boskovicích. Obě tato zadání měl za úkol zpracovat atelier prvního ročníku, který vedou Petr Šmídek a Petr Janoš. V zadání Pavilon do centra Liberce měli prváci na daném území v Liberci hledat nevhodně využívaná či nevyužívaná místa se skrytým potenciálem a svým zásahem v podobě drobného objektu s novou funkcí dát danému místu patřičnou odpověď. Řadovka v Boskovicích, kde bylo úkolem vytvořit novou severní linii ulice Pod Klášterem, která bude složená z řadových rodinných domů pro rozmanitou klientelu. Jeden student, jeden dům a v každém klient podle vlastní fantazie.

Nominace:
Horské Lázně v Rožnově pod Radhoštěm od Marka Svobody z atelieru Jiří Buček a Filip Horatschke.
Bakalářský projekt od Marty Chaloupkové Knihovna…do mozaiky Boskovic, který vznikl pod vedením Zdeňka Fránka a Radka Suchánka.
Projekt Krematorium v Mladé Boleslavi od Lukáše Koubka, který mimo jiné všechny zaujal svojí prezentací vyrobenou bez počítače.
Ondřej Štěpán s návrhem kontemplačního ostrova na řece Vltavě z ateliéru Antonína Nováka  a Vladimíra Baldy.
Tamara Staňková s bakalářským projektem Sochařské školy v rámci zadání Kuks atelieru Zdeněk Fránek a Radek Suchánek.

Ocenění:

Ty nejlepší! Každý z těchto oceněných mohl být Ještědem. Rozhodování bylo těžké. 

Jindřich Ráftl, který navrhl a dokonce realizoval Výukové centrum v Kejdom Keku v Kamerunu. Projekt podpořil atelier Zdeňka Fránka a Radka Suchánka.
Stanislav Pech s velmi silným návrhem Hotelu pro Kuks s řadou dalších přidružených provozů, kde celý objekt je spíš veřejným prostorem než jednou uzavřenou stavbou.
Milada Vorzová a projekt revitalizace bývalé mlékárny v Míšni, kde autorka vytvořila nové Komunitní centrum, opět pod vedením Zdeňka Fránka a Radka Suchánka.
Libor Šenekel v atelieru u Antonína Nováka vytvořil v rámci zadání ostrovů na Vltavě jeden nový - Památník Václava Havla.

Absolutním vítězem se stal student prvního ročníku Jakub Dvořák! Za projekt Bylinková zahrada, jako pavilon do centra Liberce a také za svůj dům v řadovce v Boskovicích, který pojal jako Dům pro milovníka přírody.

Gratulujeme všem!!!
Veronika Krystová
Ještěd F Kleci 07

25.01.2012


Milada Vorzová
s projektem Kolumbária do proluky v Růžové ulici
(Zadání „Do mozaiky Litomyšle“ v atelieru  Fránek – Suchánek)

Porota ve složení Milena Kubiszová (Skvadra), Lukáš Brom (The Builders), Ondřej Busta (Robust), Luděk Rýzner (OK-Plan), Viktor Vlach (Under construction) po dni rozhodování, kdo bude držitelem kultovní ceny JFK, s lítostí konstatovala, že se nemohla v průběhu dne dostatečně hádat, argumentovat, diskutovat, bránit, obhajovat... postavit jeden návrh proti druhému, jeden atelier proti ostatním... ačkoliv by tak rádi. Shoda na sedmi finalistech a na vítězném atelieru byla příliš velká. Škoda.


Hodnocení atelierů:

Schopnost samostatně zformulovat problém, vytyčit cíl – a tohoto cíle dosáhnout bylo jedním důležitým kritériem v hodnocení. Druhým byla obecná úroveň všech projektů v atelieru.

V prvním kritériu zabodoval atelier prvních ročníků (Janoš-Šmídek), kde byla cítit svěží energie stereotypy nezatížených lidí a individuální přístup k nabídnutým zadáním. Není divu, že tento atelier (stabilně) obsazuje bednu i v soutěži jednotlivců.

Vítězem v hodnocení atelierů se ale stal atelier Zdeňka Fránka a Radka Suchánka, který obě kritéria spojuje: svými tématy nutí studenty formulovat vlastní zadání na základě osobní zkušenosti s místem (témata „Do mozaiky Litomyšle“ a „Do mozaiky Litoměřic“) – a vlastní zadání uchopit a vyřešit. Zaslouženě obsadila tato dvě zadání i stupně vítězů v jednotlivcích.


Jednotlivci:

Náhrada krumlovské točny za novou open-air scénu (rosa na kolejích): Do finále se s projektem „Nové letní scény“ divadla v Českém Krumlově probojovala Radka Ježková z atelieru Jiřího Suchomela – Martina Šamla.

Dům konstruovaný v řezu: Dalším finalistou je Tomáš Zdvihal s projektem „Neues Bauhaus museum, Weimar“ z atelieru Jiřího Bučka - Filipa Horatschke

Propojení - cesty kudy se chodívalo, pak nemohlo a teď už zase znovu může: Ve finálovém výběru se umístila Tereza Komárková s projektem „Knihovny Martina Kabátníka“ v atelieru Zdeňka Fránka a Radka Suchánka (zadání „Do mozaiky Litomyšle“)

Veřejný, poloprivátní, privátní... prostor - precizně prezentované bydlení: Do finále se nominoval Ondřej Štěpán s projektem „Bydlení nad kamennou kolonií Brně“ v atelieru Antonína Nováka a Vladimíra Baldy

A je tu bronz: Matyáš Fialka z prvního ročníku za projekt „Ekumenická poutní cesta“ – Atelier Petr Janoš – Petr Šmídek

Stříbro za „Dům milovníka knih“ bere Dominika Taklová za příspěvek „Do mozaiky Litoměřic“ v atelieru Fránek Suchánek

A právo sejmout Ještěda F Kleci z vrcholu hory a krájet dort vyhrává v lednu 2012 Milada Vorzová za příspěvek „Do mozaiky Litomyšle“ v podobě Kolumbária do proluky v Růžové ulici. Podívejte se na to!


JFK 07 foto by Vojtěch Žilka
1. valná hromada x-fatul


Dne 14.června 2011 proběhla 1. řádná valná hromada x-fatul.

ze zápisu VH:
Proběhla volba nové výkonné rady dle článku 5 stanov x-fatul:

Na funkci předsedy x-fatul byl navržen Jan Kadlas

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1


Na funkci 1. místopředsedy (chod aparátu x-fatul, IT) byl navržen Jakub Hendrych

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1


Na funkci 2. místopředsedy (ekonomika, hospodaření) byl navržen Jiří Janďourek

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

Předsedou a jednatelem sdružení se stává:
Jan Kadlas
1. místopředsedou a jednatelem sdružení se stává: Jakub Hendrych
2. místopředsedou a jednatelem sdružení se stává: Jiří Janďourek


Cíle pro další rok

a/ Rozšířit členskou základnu aspoň o 100 členů. Je třeba dát srozumitelně najevo, že

přítelem FUA TUL může být každý nezávisle na tom, jestli školu absolvoval nebo ne. 

b/ Klást důraz na dlouhodobou podporu (řádné členství) na úkor jednorázové podpory konkrétní akce.

c/ Pokračování v Ještědu Z Klece – Organizace dalšího ročníku.

d/ Organizace výstavy školních a souvisejících projektů do Liberce – organizací pověřen

Petr Janoš

e/ Dokonale optimalizovat přihlašování nových členů, obnovování členství a

souvisejících členských příspěvků. 

f/ Poskytnout přispěvatelům (členům) publicitu na webu x-fatul. Online žebříčeknejvětších přispěvatelů (nad rámec základních 500,- Kč)

g/ Získat některý z možných grantů na činnost x-fatul (např. NČA)


Celý zápis z valné hromady je možno prohlednout ZDE.Ještěd z klece 2010 – vernisáž

Ve středu 6. 4. 2011 proběhla v OC Plaza v Liberci vernisáž výstavy diplomových a bakalářských projektů absolventů Fakulty umění a architektury TU v Liberci pod názvem Ještěd Z Klece (JZK). Tato výstava navazuje na každoroční soutěžní přehlídku aktuálních studentů FUA TUL - Ješted F Kleci.
Výstava má ukázat práce studentů občanům města a vytvořit diskuzi nad projekty. Je vystaveno celkem 25 projektů a u 14 projektů jsou vystaveny i modely. Tyto závěrečné projekty jsou de fakto nejpropracovanější projekty na škole, které lze ale vidět jen při krátké obhajobě a pak spolu se svými autory mizí pryč ze školy a z města. I proto byly vybrány veřejné prostory obchodního centra, kudy lidé procházejí každý den.
Součástí vernisáže bylo krátké zhodnocení výstavy paní Věrou Vohlídalovou (bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny), prof. Zdenkěm Kovářem (bývalý rektor TU v Liberci) a knězem Michalem Podzimkem, kdy byla mimo jiné zmíněna i výrazná odlišnost mezi standardní závěrečnou prací na jiných školách a na školách architektury. Výstava bude doplněna o veřejné diskusní fórum, které bude probíhat na webu jestedzklece.cz .
Ještěd Z Klece 2010 uspořádali Jiří Žid a Michaela Dlouhá za pomoci o.s. x-fatul s Jakubem Hendrychem, Honzou Kadlasem a Jiřím Janďourkem. Výstava je první akcí pořádanou x-fatul, které je sdružením absolventů a přátel FUA TUL. Jeho cílem je podporovat školu, spravovat aktuální databázi kontaktů na absolventy školy, pořádat různé akce, výstavy, workshopy.Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům - absolventům FUA, resp. jejich ateliérům, kteří podpořili tuto výstavu:
   
BLOK architekti, Jičín
your-space.cz, Praha
mixage, Pardubice
arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích
arch. Jan Kadlas, Liberec
arch. Jiří Janďourek, arch. Jana Medlíková, Liberec
arch. Jakub Hendrych, Praha
tvurcijednotka.cz, Praha
arch. David Jaroš, Praha
mjölk architekti, Liberec
arch. Petr Štefek, Londýn
arch. Jan Šefl, Praha
arch. Adam Gebrian, Praha
arch. Pavlína Harazimová, Ostrava
arch. Veronika Čejka Kousalová, Curych
ateliér Kunc, Praha
arch. Vratislav Ansorge, Praha a Č.Kostelec
Jana Hlavová, Praha
arch. Jiří Žid, Liberec

Poděkování patří i OC Plaza Liberec, které poskytlo prostory pro výstavu a Fakultě umění a architektury TU v Liberci, která přispěla na tisk jednotlivých projektů.

Dále děkujeme všem, kteří s přípravou výstavy pomáhali:
Hance Chytilové, Pepíkovi Žežulkovi, Jitce Pucandlové, Tomu Foltýnovi, Zuzce Procházkové, Ivošovi z Přepeř, Vaškovi Hájkovi, Honzovi Jiráskovi, Janu Hendrychovi, Jiřímu Smetana Pokornému, mnoha dalším a také panu Pokornému a Nepivodovi za palety.